Obowiązek informacyjny RODO

INFORMACJE OD MAGROUP SP. Z O.O. W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Drogi użytkowniku! Szanowny Kliencie!

Pragniemy Cię poinformować, że Magroup Sp. z o.o., będąca właścicielem tej strony internetowej, dokłada wszelkiej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów (osób fizycznych: https://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_fizyczna) korzystających z naszych serwisów internetowych.

Wypełniając obowiązek prawny nałożony na Magroup Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach przy ul. Słowackiego 2 przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”) informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe (dalej, jako „dane”), a także o przysługujących Ci prawach związanych z ochroną tych danych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Twoich danych jest Magroup Sp. z o.o. („my”, ”Magroup”,  „Spółka”), z którą możesz się skontaktować:

 • pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Magroup Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2/112 (1 Piętro), 24-100 Puławy
 • e-mailowo, pod adresem: [email protected] 

2. Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Magroup Sp. z o.o. będzie przetwarzała dane osobowe niezbędne do:

 • Realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy (np. leasingu, ubezpieczenia) a także każdej innej umowy (zawartej z Tobą przez Magroup Sp. z o.o. lub przez podmiot, który reprezentujemy) w związku, z którymi zostały przekazane do nas Twoje dane, a także podjęcia działań na Twój wniosek przed zawarciem umowy (np. w celu analizy wniosku o leasing lub ubezpieczenie) – w takim przypadku przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 • Badania i oceny zdolności finansowej (kredytowej) i analizy ryzyka kredytowego, weryfikacji tożsamości klientów i osób ich reprezentujących oraz zarządzania ryzykiem w naszej Spółce – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
 • Wykonanie obowiązków prawnych, którym podlega Magroup Sp. z o.o., wynikających z obowiązującego prawa, m.in.: w zakresie przepisów o rachunkowości, przepisów podatkowych i o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów prawa pracy i ubezpieczenia społecznego –podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
 • Marketingu oferowanych przez nas produktów i usług a także przez podmioty współpracujące z nam, następującego przed zawarciem z Tobą umowy w celu jej zawarcia oraz w czasie trwania umowy z Tobą (np. umowy leasingu lub ubezpieczenia) lub innej zawartej przez Ciebie umowy z nami. W ramach tego celu możemy przesyłać informacje handlowe na Twój adres do korespondencji podany we wniosku lub umowie, a także na adres poczty elektronicznej oraz z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i poprzez SMS. Nasze działania marketingowe mogą być realizowane z wykorzystaniem profilowania, tj. przetwarzania informacji uwzględniających cechy i preferencje Klienta. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
 • Realizacji uprawnień reklamacyjnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również dochodzenia należności – podstawą prawną będzie wtedy prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
 • Marketingu produktów i usług oferowanych po wygaśnięciu Twojego zobowiązania wynikającego z zawartej z nami umowy, lub marketing produktów i usług podmiotów współpracujących z nami. W ramach tego celu, lecz pod warunkiem uzyskania Twojej zgody, będziesz otrzymywać informacje handlowe o produktach, usługach i promocjach. Działania marketingowe mogą być realizowane z wykorzystaniem profilowania. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 
 • Realizowania pozostałych celów administracyjnych, archiwizacyjnych oraz statystycznych Spółki – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Spółkę danych:

 • do czasu wycofania zgody lub
 • w okolicznościach, w których Spółka przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Twoja zgoda.

3. Komu możemy przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Tobą, w celu wykonania ciążącego na Spółce obowiązku prawnego w oparciu o Twoją zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być organy publiczne, instytucje i inne uprawnione podmioty, m.in., Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Biuro Informacji Kredytowej., Krajowy Rejestry Długów Biuro Informacji Gospodarczej , izby rozliczeniowe, Związek Polskiego Leasingu, inne biura informacji gospodarczej, banki, instytucje kredytowe i płatnicze, uczestnicy systemów płatności, urzędy skarbowe, instytucje prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zakłady ubezpieczeń oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Twoich danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Szczególną formą odbiorcy takich danych są instytucje i firmy finansowe, na rzecz i w imieniu których działamy, podejmując się czynności zmierzające do zawarcia i wykonania umowy między Tobą a nami lub naszymi partnerami, którymi są najczęściej instytucje i firmy finansowe.

W takim przypadku wymienione podmioty stają się – obok Magroup – administratorami udostępnionych przez nas danych osobowych.

Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej (czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa). Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na naszą rzecz zaliczają się podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności informatycznej, marketingowej, kadrowo-płacowej, bankowej, windykacyjnej, prawnej, pocztowej, kurierskiej, agencyjnej czy pośrednictwa.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom naszej Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

4. Czy przesyłamy Twoje dane do państw poza Unię Europejską?

Dane mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza EOG („państwa trzecie”):

 1. jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą a nami lub podmiotami, w imieniu których działamy lub do podjęcia działań następujących przed zawarciem takiej umowy i  w celu jej zawarcia,
 2. w ramach korzystania przez Spółkę z infrastruktury informatycznej (chmura obliczeniowa, poczta elektroniczna, formularze kontaktowe, landing page).

W przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej, taki transfer będzie odbywał się z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych lub regulacji Privacy Shield zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami.

W innych sytuacjach Twoje dane mogą zostać przekazane do państw trzecich w przypadkach wskazanych w RODO. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego można zawsze uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby na dane kontaktowe podane w pkt.1. Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce również po uzyskaniu Państwa zgody. Zgodnie z powyższym, Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit a oraz art. 49 ust. 1 lit b RODO.

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) moje dane?

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, a więc:

 • w zakresie realizacji zawartej ze Spółką lub podmiotem, który reprezentujemy umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę lub podmiot, który zawarł z Tobą umowę za naszym pośrednictwem,
 • w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Ciebie żądanie,
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu z Twojej strony wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6. Jakie przysługują Ci prawa?

Są to:

 1. a) prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO;
 2. b) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 RODO;
 3. c) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
 4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;
 5. e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 6. f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych powyżej celów.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z nami na e-mail: [email protected] lub poprzez zakładkę kontaktową dotyczącą danych znajdującą się na każdej stronie pod nazwą “Dostęp do własnych danych”.

7. Skąd pozyskujemy Twoje dane i jakie są ich kategorie?

Większość przetwarzanych przez nas danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególności klienta, mamy nadzieję, że właśnie Ciebie!

Część danych może pochodzić m.in. z: biur informacji gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej, Związku Banków Polskich, Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych, od podmiotów, którym udzieliłeś zgody na ich przekazanie, od osób Ciebie  reprezentujących (w tym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), z publicznych ewidencji i rejestrów. Te źródła dotyczą danych takich jak: dane identyfikujące klienta, dane kontaktowe, dane socjodemograficzne (np. dane dotyczące zatrudnienia, wykształcenia, stanu cywilnego), dane dotyczące istniejących zobowiązań.

Niektóre dane – dotyczy to danych przedsiębiorców – pozyskujemy również z innych źródeł publicznych, tj. z: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach.

W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

8. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Magroup Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, jako Administrator danych osobowych informuje, że może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zarządzania ryzykiem, oceny zdolności finansowej, ryzyka finansowania, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w spłacie w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu, i może odbywać się w sposób zautomatyzowany w przypadku:

 • oceny zdolności finansowej na potrzeby zawarcia umowy.

Ocena przeprowadzana jest na podstawie informacji przekazanych przez Ciebie we wniosku i dokumentach finansowych w oparciu o zestaw reguł i algorytmów niezbędnych do zbadania zdolności finansowej. Skutkiem dokonania oceny jest analiza zdolności finansowej, na podstawie której wyrażona jest m. in. zgoda na zawarcie umowy lub odmowa zawarcia umowy. Na wyżej opisaną decyzję będą miały wpływ m.in. wysokość zaangażowania finansowego, kultura płatnicza, okres prowadzenia przedsiębiorstwa, zadłużenie w innych instytucjach finansowych

 • oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Ocena przeprowadzana jest na podstawie danych zawartych w przedstawionych przez Ciebie dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, geograficzne, behawioralne). Skutkiem dokonania oceny jest zautomatyzowane zakwalifikowanie do grupy ryzyka prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kwalifikacja do ww. grupy ryzyka może skutkować nie nawiązaniem relacji biznesowych.

Ponadto Twoje dane mogą być przetwarzane w częściowo zautomatyzowany sposób w celu badania pewnych aspektów osobistych (profilowanie). Dotyczy to zapewnienia Tobie dostosowanych informacji dotyczących produktów lub usług, w realizacji których wspieramy się instrumentami analitycznymi, zapewniającymi nam odpowiedni poziom informacji (np. badania rynkowe czy opinii publicznej). Przykładowo, badanie dokonywane może być w oparciu o następujące czynniki: poziom dochodu, wydatki, istniejące zobowiązania, inne dane finansowe, zawód, czas trwania zatrudnienia, doświadczenie zawodowe itp.

Magroup jednocześnie informuje, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania np. umowy leasingu, umowy ubezpieczenia lub innej umowy z nami lub z podmiotem, którego reprezentujemy.