Polityka prywatności na AutoCentrum

INFORMACJE OD MAGROUP SP. Z O.O. W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I. Wstęp oraz dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Magroup sp. z o.o. („Magroup”, „my”, „nam”) danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez nas poprzez strony internetowe, których właścicielem i wydawcą jest Magroup (m.in. centrum.auto.pl)

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym by mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisujemy ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie zbierające dane więcej informacji podajemy w Polityce cookies.

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Magroup sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, 24-100, ul. Słowackiego 2/112 (1 Piętro), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000583451, NIP 7123302245, REGON 362862468.

Adres: Magroup sp. z o.o., ul. Słowackiego 2/112 (1 Piętro), 24-100 Puławy

E-mail: [email protected]

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności opiera się na następujących przepisach:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
 • Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 • Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Magroup realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma zatem prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych (patrz punkt VII poniżej) , w zakresie korzystania z plików cookies zobacz więcej w Polityce cookies.
 • Dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od nas  potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Magroup i w jaki sposób.
 • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od Magroup). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach), w zakresie korzystania z plików cookies zobacz więcej w Polityce cookies.
 • Usunięcia danych osobowych przez nas („prawo do bycia zapomnianym”) polega, co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa (w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 • Przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
 • Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: [email protected], lub pisemnie na adres Magroup sp. z o.o., ul. Słowackiego 2/112 (1 Piętro), 24-100 Puławy. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody zobacz także punkt VII poniżej.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może  ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Cię poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do Magroup swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron internetowych prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej poprzez nasze strony oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

Magroup podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitorowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 • poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 • integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
 • dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Magroup jest zobowiązany do zachowania poufności.

Dane osobowe, które podałeś na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.

VI. Jak przetwarzamy Twoje dane

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

Głównymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas mogą być:

 • Zgoda – na jeden lub kilka określonych celów (na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych, wysyłce Newslettera, udzieleniu informacji o charakterze marketingowym). Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa.
 • Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną).
 • Prawnie uzasadnione interesy, z wyjątkiem przypadków, gdy twoje interesy lub twoje podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed tymi interesami (każdorazowo opisane w klauzulach informacyjnych, np. cele dowodowe).

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być także ochrona żywotnych interesów osoby lub zgodność z obowiązkiem prawnym w celu spełnienia obowiązku prawnego leżącego na administratorze.

W zakresie, w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie oraz przetwarzamy za ich pomocą dane osobowe więcej informacji podajemy w Polityce cookies.

Należy pamiętać, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów, o których szczegółowo informujemy poniżej. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest np.: zbadanie kondycji finansowej, a w rezultacie zawarcie umowy czy rozpatrzenie reklamacji.

VI. A Cele i podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

PRZED ZAWARCIEM UMOWY BĘDĄ TO:

 • podjęcia działań na Państwa żądanie w szczególności do rozpatrzenia wniosku, oceny zdolności kredytowej (z wykorzystaniem profilowania) — art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
 • ważności decyzji kredytowej — art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
 • zarządzania ryzykiem i oceny zdolności kredytowej, w szczególności ryzykiem braku płatności, opóźnień w płatnościach w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu, w tym z wykorzystaniem profilowania — art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
 • marketingu bezpośredniego — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

PO ZAWARCIU UMOWY BĘDĄ TO NATOMIAST:

 • zawarcia i realizacji umowy — art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur — art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • zarządzania ryzykiem i oceny zdolności kredytowej, w szczególności ryzykiem braku płatności, opóźnień w płatnościach w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu, w tym z wykorzystaniem profilowania — art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
 • dochodzenia roszczeń — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • realizacji uprawnień reklamacyjnych — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania tj. w wewnętrznych celach administracyjnych — art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;
 • marketingu bezpośredniego — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Magroup — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

PO ZAKOŃCZENIU LUB WYGAŚNIĘCIU UMOWY BĘDĄ TO:

 • dochodzenia należności — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • realizacji uprawnień reklamacyjnych — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania tj. w wewnętrznych celach administracyjnych — art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;
 • marketingu bezpośredniego — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Magroup — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

VI. B Okresy przetwarzania Danych Osobowych

W przypadku:

 • rozpatrzenia wniosku finansowego, zbadania zdolności kredytowej (leasingowej), w tym z wykorzystaniem profilowania i ważności decyzji kredytowej (leasingowej) – przetwarzane będą do momentu wydania decyzji oraz ważności decyzji kredytowej (leasingowej)  tj. 1 roku liczonego od daty wydania decyzji;
 • zarządzania ryzykiem, oceny zdolności finansowej (w tym z wykorzystaniem profilowania), ryzyka finansowania, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w spłacie w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu – przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 • realizacji umowy – przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 • prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur – przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy;
 • dochodzenia roszczeń – przetwarzane będą aż do czasu przedawnienia się roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 • realizacji uprawnień reklamacyjnych – przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przetwarzane będą do czasu wypełnienia tych obowiązków;
 • w wewnętrznych celach administracyjnych Magroup – przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Magroup lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • marketingu bezpośredniego – przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Magroup – przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

VI. C  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Magroup, jako Administrator Danych Osobowych podejmuje zautomatyzowane decyzje, które wywołują skutek dla Państwa jako osób, których dane dotyczą w przypadku oceny zdolności kredytowej (leasingowej), ryzyka kredytowego, zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnień w spłacie w trakcie trwania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

Ocena zdolności finansowej na potrzeby zawarcia umowy przeprowadzana jest na podstawie informacji przekazanych przez Państwa w formularzu informacyjnym oraz dokumentach finansowych i przeprowadzana jest w oparciu o zestaw reguł i algorytmów niezbędnych do zbadania zdolności kredytowej.

Brane są wtedy pod uwagę:

 • wysokość zaangażowania finansowego,
 • kultura płatnicza,
 • okres prowadzenia przedsiębiorstwa,
 • zadłużenie w innych instytucjach finansowych.

Skutkiem dokonania oceny zdolności finansowej w sposób zautomatyzowany jest wydanie decyzji dotyczącej zgody na zawarcie umowy, warunkach umowy, rozszerzenie jej zakresu w oparciu o ocenę kultury płatniczej lub odmowa zawarcia umowy.

Ocena przeprowadzana jest na podstawie informacji przekazanych przez Państwa w formularzu informacyjnym oraz dokumentach finansowych, w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, geograficzne, behawioralne).

VI. D Sposób zbierania danych

Magroup zbiera dane osobowe Użytkowników kiedy wypełniają formularze na naszych stronach internetowych, kontaktują się z Biurem Obsługi Klienta, kierują pytania lub wiadomości za pomocą serwisów społecznościowych (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się z nami ).

W ramach prowadzenia różnych serwisów internetowych Magroup może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie Użytkownika przy pomocy formularzy internetowych. W takim przypadku podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji takiej usługi (w każdym przypadku za Twoją zgodą wyrażoną poprzez pozostawienie przez Ciebie danych i wysłanie formularza).

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi produktami lub usługami.

Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

W ramach działalności Magroup możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane lokalizacyjne, dane dot. Twoich zamówień, zleceń, reklamacji, w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP.

Zakres danych zapisanych w związku z wykorzystywaniem plików cookies opisany jest szczegółowo w Polityce cookies.

VII. Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej polegających na udzielaniu informacji handlowych i marketingowych, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług  oferowanych przez Magroup, w tym na marketing elektroniczny, jeśli taka zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych.

Wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. „wyraźnie działanie” np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia przez Użytkownika swoich danych i zwrócenie się z prośbą o kontakt lub wysłaniem zapytania w zakresie określonym w zgodzie.

Dla Użytkowników oraz Klientów i Potencjalnych Klientów naszej oferty wycofanie zgody może nastąpić w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej korespondencji na adres e-mail: [email protected]  bądź poprzez bezpośredni kontakt z Magroup (dane kontaktowe w punkcie I).

W przypadku subskrypcji Newslettera zgoda może być cofnięta poprzez link dezaktywujący subskrypcję umieszczony w każdej wiadomości email.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymanie odpowiedzi, otrzymywanie oferty, którą jesteś zainteresowany, zaproszeń na wydarzenia czy otrzymywanie Newslettera, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody. 

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.

Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

W zakresie cofnięcia zgody na instalację i wykorzystanie plików cookies więcej informacji w Polityce cookies.

VIII. Odbiorcy danych – udostępnianie danych innym podmiotom

Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione wskazanym w zgodzie podmiotom przetwarzającym.

W niektórych przypadkach dane mogą być udostępnione także innych administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna, w szczególności organom publicznym np. Komisja Nadzoru Finansowego, czy Ministerstwu Finansów. Możemy również udostępnić Twoje dane innym odbiorcom – podmiotom przetwarzającym czyli firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT i usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center, audytorom, partnerom handlowym, w szczególności bankom, zakładom ubezpieczeń, izbom rozliczeniowym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, kadrowo-płacowe, fotoinspekcji, prawne i windykacyjne, archiwizacyjne czy księgowe.

Dane Osobowe mogą być udostępniane również pracownikom i współpracownikom Magroup.

W celu weryfikacji zdolności finansowej Magroup udostępnia również dane do: Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej, Biur Informacji Gospodarczej (KRD, ERIF, BIG).

Możemy również przekazywać dane poza osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, przez co należy rozumieć przepływ danych poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw członkowskich EOG, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). W celu realizacji kampanii opierających się o kontakt elektroniczny, w tym e-mailingowych, Magroup może przekazywać Państwa dane poza EOG tj. głównie do Stanów Zjednoczonych Ameryki z tym zastrzeżeniem, że dane przekazywane są wyłącznie tym podmiotom z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które znajdują się na liście Privacy Shield. Komisja Europejska decyzją wykonawczą nr 2016/1250 z dn. 12.07.2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności (Privacy Shield list) UE-USA uznała, że powyżej wskazany kraj, o ile firma, która ma w nim siedzibę, zostanie wpisana na listę, o której mowa powyżej, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

W tym odniesieniu firmy takie jak Google (świadczące usługę Google Analytics, Adsense, Youtube) lub Motmo (dostawca usług analitycznych) a także Tidio, LiveCall czy Twak.To (świadczący usługi chatu on-line) są oddzielnym administratorem danych osobowych i samodzielnie regulują swoje zobowiązania wobec RODO oraz Ciebie.

Zapewniamy, że powierzenie im przetwarzania danych osobowych odbywa się wyłącznie po zapoznaniu i zaakceptowaniu przez nas ich polityki prywatności.

Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe od Użytkownika, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów bez udziału Magroup albo też realizować będą usługi we własnym imieniu wówczas staną się odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

Każdy nasz serwis może zawierać linki do innych stron internetowych należących do Magroup, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących.

Przechodząc natomiast na stronę internetową strony trzeciej, Użytkownicy podlegać będą odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.

IX. Zmiany w Polityce

Magroup zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Magroup będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

X. Treść stron i odpowiedzialność właściciela

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym serwisie są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych i nie stanowią oferty, ani zaproszenia do składania ofert, czy też negocjacji w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, ani nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu warunków sprzedaży konsumenckiej.

Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych serwisu zostały opracowane na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. Z uwagi na powyższe w celu uzyskania informacji aktualnych na dzień przeglądania serwisu zaleca się skontaktowanie z nami drogą e-mailową, telefoniczną lub poprzez formularze kontaktowe.

Właściciel serwisu ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczone na stronach internetowych swoich serwisów. Przy czym każdy serwis zawiera odsyłacze (hiperłącza, linki) do stron zewnętrznych, nie należących do właściciela niniejszego serwisu. Magroup oświadcza, iż w momencie zamieszczania linków zewnętrznych w serwisie, nie posiadała żadnych informacji o niezgodnych z prawem treściach zamieszczanych na stronach, do których prowadziły odsyłacze. Z uwagi na fakt, iż strony zewnętrzne tworzone są i administrowane przez osoby trzecie a Magroup nie ma wpływu na ich treść, właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i funkcjonowanie tych stron zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone w niniejszym serwisie linki.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony wynikające w szczególności z niedokładności, niekompletności lub nieaktualności informacji umieszczonych w serwisie.

Właściciel serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę wykonania stron, błędy, pominięcia lub opóźnienia transmisji danych, wirusy komputerowe lub awarie systemu.

Magroup nie świadczy doradztwa w zakresie podejmowania przez klienta czynności na podstawie uzyskanych w serwisie informacji, ani nie udziela porad i rekomendacji co do podejmowania tych czynności. Osoba korzystająca z informacji zawartych w niniejszym serwisie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko.